Algemene Voorwaarden

1. Aanbieding, overeenkomst en dienstverlening

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverleningen waarbij OranjeMund diensten van welke aard dan ook levert, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Bindende overeenkomsten komen eerst tot stand door schriftelijke bevestiging van de opdracht door OranjeMund. Eventuele voorwaarden van de cliënt zijn niet van toepassing, tenzij deze door OranjeMund uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

2. Tarieven en betaling

2.1  Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2 Alle facturen zullen door cliënt worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.

2.3 Indien de cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de cliënt zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is (Naar de Wet Betaaltermijn, 16 maart 2013), over het openstaande bedrag naar de actuele rentestand van de Nederlandse Bank, per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd zijn.

Indien de cliënt na, danwel zonder ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering door OranjeMund uit handen worden gegeven in welk geval de cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15 % van het totale bedrag en tot vergoeding van gerechtelijke kosten.

2.4 OranjeMund behoudt zich het recht voor tussentijdse wijzigingen aan te brengen in haar algemene voorwaarden en tarieven, wanneer evoluerende omstandigheden in de door OranjeMund gehanteerde methoden, technieken of tarieven daartoe aanleiding geven. Reeds in behandeling zijnde werkzaamheden worden verricht onder de overeengekomen voorwaarden en tarieven.

3. Vertrouwelijke informatie

Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen ten einde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

4. Levertijden

Onder de levertermijn wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn. Opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders door partijen is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient cliënt OranjeMund schriftelijk in gebreke te stellen.

5. Medewerking door de cliënt

5.1 Vanwege de noodzaak dat de cliënt zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de cliënt OranjeMund steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.

5.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van OranjeMund staan of indien de cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, zal dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van OranjeMund in rekening worden gebracht.

6. Aansprakelijkheid van OranjeMund

6.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is OranjeMund slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie.

6.2 Met uitzondering van het bepaalde in artikel 6.1 is de aansprakelijkheid van OranjeMund voor de door cliënt geleden schade uitgesloten, ongeacht de wijze waarop een eventuele actie wordt aangespannen, hetzij uit wanprestatie, hetzij uit onrechtmatige daad of anderszins.

OranjeMund is niet aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid van inlichtingen of adviezen verstrekt voordat de overeenkomst tot stand is gekomen. OranjeMund is evenmin aansprakelijk voor schade indien de cliënt in zijn verantwoordelijkheden tekort schiet of indien de cliënt onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie verstrekt.6.3 Cliënt zal OranjeMund vrijwaren van aanspraken van derden. Cliënt zal personeelsleden van OranjeMund of eventueel door OranjeMund ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

6.4 Elke aansprakelijkheid van OranjeMund voor bedrijfsschade, gevolgschade of andere indirecte schade, o.a. wegens gederfde winst, gemiste besparingen of verlies van gegevens is uitdrukkelijk uitgesloten.

6.5 De totale aansprakelijkheid van OranjeMund is in geen geval hoger dan het bedrag gelijk aan de totale bedongen prijs van de aan OranjeMund opgedragen werkzaamheden welke prijs bij duurovereenkomsten gelijk zal zijn aan de prijs van de gedurende een periode van drie maanden voor beeindiging opgedragen werkzaamheden. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventueel door OranjeMund gecrediteerde bedragen.

6.6 In geval van een onrechtmatige daad van OranjeMund, van zijn werknemers, ondergeschikten of hulppersonen, waarvoor leverancier rechtens aansprakelijk gehouden kan worden is OranjeMund slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel en van andere schade, deze laatste voor zover ontstaan door opzet of grove schuld.

In deze gevallen zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan 2,5 miljoen per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

6.7 Aansprakelijkheid van OranjeMund voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in art. 6 lid 6, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij dit in strijd is met enig dwingendrechtelijke bepaling.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 De overeenkomsten tussen OranjeMund en de cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

7.2 Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch. OranjeMund heeft het recht een geschil met een buitenlandse cliënt te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter.